سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نجات بخش اصفهانی –

چکیده:

روزی که وسیله نقلیه اختراع شد هیچکس فکر نمی کرد که بشر خود قربانی وسیله دست ساز خود شود. امروزه آفتهای زیادی جامعه بشریت را رنج می دهد، چنانچه آتشفشانها، سیلها و زلزله ها افراد زیادی را در کام مرگ فرو می برد، در صورتی که این گونه حوادث غیر مترقبه و ناخودآگاه به وجود م یآیند. از طرفی متاسفانه ماشاهد آن هستیم که به علت رعایتنکردن قوانین و مقررات مربوط به ترافیک و حمل و نقل در وضعیت موجود، عده زیادی از انسانهای بیگناه نیز درحوادث فوق در کام مرگ فرو میروند، که علت اساسی آن آشنا نبودن افراد جامعه با حق و حقوقی است که در امرتردد انسان و وسایل نقلیه بایستی نسبت به یکدیگر مراعات نمایند. از طرفی از جمله وظایف اساسی نیروی انتظامی به ویژه معاونت راهنمایی و رانندگی ایجاد نظم و آرامش ترافیکی است، این مقاله به توجه به اهمیت و جایگاه آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی به تعریف و توضیح ترافیک و سیستم های مختلف حمل و نقل پرداخته و روشهای آموزش عمومی را توضیح می دهد. با این وصف تا زمانی که همگان خود عامل اجرای این گونه توصیه ها نباشند و در آن مشارکت نکنند، متاسفانه هر از چندگاهی جامعه ما شاهد تصادفاتوحشتناک در راهها و معابر و. جاده های مختلف کشور خواهند بود؛ لذا بدان امید که با ارائه این مقاله برنامه ریزان و سیاستگذاران حمل ونقل و راهنمایی و رانندگی بتوانند بستر مناسب مشارکت مردم را در امر فوق فراهم آورند، شروع به نگارش می نمایم.