سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی جعفریان – کارشناس عمران و سرپرست کارگاه پروژه سد گاوشان
حسین نعمتی – کارشناس ارشد عمران و مدیر پروژه سیستم انتقال آب سبلان
نوید مجیر – دانشجوی رشته مهندسی عمران شرکت جهاد توسعه منابع آب

چکیده:

با توجه به قرارگیری کشورمان در منطق های نیم هخشک و خشک و با توجه به توزیع منابع آب در سطح کشور لزوم استفاده از روشهای نوین جهت ذخیر هسازی و توزیع این منابع امری واضح
م ینماید. از طرفی لزوم ایجاد شبکه های آبیاری مناسب در پی ساخت هر سدی بدیهی می- نماید و در صورت نامناسب بودن چنین شبک ههایی امکان بهر هبرداری از آب سد وجود نداشته و
سرمای هگذاری انجام شده برای ساخت سد بازده مناسبی نخواهد داشت. از اینرو اهمیت شبکه های مناسب آبیاری و زهکشی برای توزیع آب هر سدی قابل تأمل است. پروژه شبکه آبیاری و زهکشی جایزان یکی از چهار شبکه پایی ندست سد مخزنی مارون م یباشد که در حدفاصل دو شهر بهبهان و رامهرمز در استان خوزستان واقع شده است. هدف از اجرای این شبکه استفاده بهینه از آب سد مارون جهت آبیاری مکانیزه حدود ۵۹۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی نواحی جایزان، کرنج و سلطا نآباد بوده است. اجرای این طرح باعث تبدیل کشت دیم عمده اراضی منطقه به کشت آبی شد و تعداد دفعات کشت سالیانه را افزایش داد و در نهایت، با امکانات موجود، تولید محصولات کشاورزی و تنوع کاشت را متحول نمود. در مجموع میتوان گفت اجرای این طرح تحولات اقتصادی بسیار مثبتی در منطقه به دنبال داشته است. در این مقاله چگونگی اجرای مراحل مختلف پروژه، شامل انتخاب محل، تجهیز کارگاه، حفر و ایجاد پوشش کانال، اجرای ساز ههای موجود و همچنین برخی مشکلات اجرایی و را هحل به کار گرفته شده برای آنها شرح داده خواهد شد. با توجه به تعداد زیاد ابنیه فنی موجود در این طرح، نسبت به طول آن، امکان استفاده از ماشین آلات خودکار حفاری و پوش شدهی کانال در آن وجود نداشته و از اینرو از روشهای دیگری در اجرای این طرح استفاده شده است که بررسی آنها میتواند جالب توجه باشد.