سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین ماجدی – مدیردفتر تدوین ضوابط و مقررات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

نگاهی به آمارهای مربوط به تخریب ساختمانها در دهه های گذشته و آوارهای حاصل از جنگ و بلایای طبیعی مانند زلزله نشان م یدهد که ادامه این روند م یتواند در آینده نه چندان دور، مشکلات زیست محیطی به خصوص دراطراف شهرهای بزرگ و شهرهای بلادیده به وجود آورد. این در حالی است که می توان با جداسازی و فرآوری آوارها براساس تجربیات سایر کشورها و بررسی هایی که در کشور صورت می گیرد، از آنها مصالح جدیدی ساخته و مورد استفاده قرار داد. برای مثال میزان خاک و نخاله های دفع شده در تهران نشان می دهد از سال ١٣٦٨ تا سال ١٣٧٧ مجموعًا٨ سرویس خودرو به محلهای تعیین شده ‚٨٤٧ ‚ ١١٦ متر مکعب آوار ساختمانی توسط ٨٢٩ ‚٩٢٨ ‚ ٦١ تن معادل ٠٣٣ ‚٢٧٥ ‚١٩٦از طرف شهرداری، دفع شده اند. عوامل ایجاد این حجم آوار را می توان در پایین بودن عمر مفید ساختمانها، افزایش قیمت. [ زمین و نیاز به مسکن جدید جستجو کرد [ ١عدم برنام هریزی امروز برای کاهش حجم آوارهای تولیدی و یا عدم استفاده از آنها می تواند در آینده کشور را با مشکلات بزرگی به خصوص در زمینه محیط زیست مواجه سازد. با در نظر گرفتن این موضوع، در این مقاله براساس تجربیات به دست آمده از بررسی ٨ ساختمان تخریب شده در تهران، راه حلهایی برای کاهش میزان آوارهای تولیدی و چگونگی جداسازی آنها و همچنین شیوه های استفاده مجدد از آنها ارائه می شود