سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

ضرورت مشارکت کارکنان در سازمانهای امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است ،نظام مشارکت که از دیرباز ریشه در فرهنگ ما نیز داشته است ، احیای دوباره آن از دویست سال پیش در روند تغییر نظامهای حکومتی کشورهای غربی آغاز گردید . نظام مدیریت مشارکتی یکی از نظامهای مدیریتی پویاست آه نقش مهمی در توسعه منابع انسانی ودرنتیجه در فرایند توسعه ملی دارد . این نظام مدیریتی به عنوان یک نظام مطلوب وکارآمد هم از لحاظ نظری وهم از لحاظ عملی آزمونهای موفق خود را گذرانیده است وهم اکنون در کشورهای پیشرفته ونیز کشورهای در حال توسعه کاملا مورد استفاده بوده واز جایگاه مناسبی برخوردار است . پژوهش های مختلف نشان داده است که مشارکت در کارگردانی کارها ،روحیه کارکنان را نیرومند میکند . از جمله پژوهش های کورت اوین مشخص نمود که هرگاه مردم در کارگردانی کارها مشارکت داشته باشند اندازه مقاومت وایستادگی آنان در برابر دگرگون سازی ونوسازی ونوآفرینی کاهش میابد وراه سازگاری پیش میگیرند . مشارکت میزان سرپرستی ونظارت مورد نیاز را کاهش میدهد ،بردباری وشکیبایی کارآ نان رانسبت به یکدیگر افزایش داده ودلسوزی بیش تر نسبت به کار به وجود می آورد وبه پدید آمدن فضای سازمانی دلپذیر یاری میدهد . بررسی های روانشناختی نشان میدهد هر گاه مردم فرصت بیان اندیشه های خود را بیابند ودر تصمیمی که بر سرنوشت آنان اثر میگذارد شریک شوند، نوآفرینی وآفرینندگی بیشتری از خود نشان مید هند ومسئولیت بیشتری میپذیرند . سیستم نظام پیشنهادات نیز در همین راستا عمل میکند وبر گسترده کردن دامنه درگیری ذهنی وفکری کارکنان در اموری که به سرنوشت آن اناثر مستقیمی دارد تاکید میکند وشمار بسیاری از پرسنل را در فراگیرداد وستد اندیشه قرار میدهد واز توانمندیهای ذهنی وفکری آنان در جهت بهبود امور بهره میگیرد . این سیستم صاحبان اندیشه های سازنده را بدون در نظر گرفتن شغل ومقام آنها بطور یکسان پذیرا میباشد وعلاوه بر این قدرت تصمیم گیری ومسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف ویا مخدوش نمیکند
وزمینه های لازم برای تشویق مادی ومعنوی پرسنل را در قبال عرضه کردن اندیشه های سازنده فراهم می نماید . این سیستم بر همکاری ومشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است ومیخواهد از اندیشه ها ،نظریات وابتکارات آنها در حل مسائل ومشکلات سازمان استفاده کند . در تمامی نظامهای انگیزشیکه موجبات افزایش رضایت مندی پرسنل فراهم می آید بایستی مراقب بودکه همواره منافع سازمان نیز مد نظر بوده و به آن توجه شود که در غیر این صورت از مسیر اصلی و راه درست خارج خواهیم شد لذا توجه به کیفیت پیشنهادهای مطرح شده از جانب پرسنل امری ضروری بوده و بایستی به آن پرداخته شود در ادامه روشهائی برای افزایش کیفیت پیشنهادها مطرح و به آنها پرداخته میشود تا با در نظر گرفتن این موارد نظام پیشنهادها پویا و کارآمدی در همه سازمانها داشته باشیم انشالله .