سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

علیرضا صبوری قزوینی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت ، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحامد امام جمعه زاده – استاد مدعو دانشگاه تهران ، مدیر عامل شرکت مهندسین همکار صنایع

چکیده:

تعدد " سیستمهای اجرای پروژه " در چند دهه گذشته خلأ وجود روشی مناسب برای انتخابی بهینه از میان آنها را بعنوان یکی از راهبرد ی ترین تصمیمات فرآیند مدیریت پروژه محسوس نموده است . بدین منظور صاحبنظران و کارشناسان مسا ئل قراردادی روشهای متعددی را پیشنهاد نموده اند . با توجه به آنکه در کشور ما نیز اخیراً کاربرد برخی از سی ستمهای نوین اجرا ی پروژه متداول گردیده است بر آ ن شدیم تا به مطالعه همه جانبه و گسترده آثار پژوهشگران دیگر پرداخته، نتایج تحقیق خود را آنگونه که در ایران نیز امکان استفاده داشته باشد ارا ئه نماییم. بطور خلاصه یافته های این پژوهش حاکی از آن استکه تلاشهای مزبور با تمرکز بر رویکردهای کیفی در سالهای پایانی د هه ٦٠ میلادی آغاز گردیده و به روشهای کمی در قالب ابزارهای تصمیم گیری در فضای چند معیاره طی سالهای اخیر منجر گردیده اند.با این توضیح در این مقاله نخست دیدگاههای موجود در زمینه انتخاب سیستم بهینه اجرا را معرفی می نماییم، سپس رویکرد پیشنهادی خود را که حاصل تجمیع آراء و نقطه نظرات کارشناسان می باشد، بصورت تلفیقی از روشهای کمی و کیفی ارا ئه خواهیم نمود.