سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا نداف اسکویی – استادیار دانشگاه امام حسین ( ع ) ، گروه مهندسی مکانیک
کیومرث قلی پور چناری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین ( ع ) ، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

وقتی قطعه ای از یک ماشین دارای نقصی نظیر ترک می باشد تنشها در نوک ترک منفرد (singular) مـی شـوند . بـدلیل اینکه این تنشها تحت بارهای خیلی کوچک از مقاومت تسلیم و مقاومت نهایی، تجاوز می کننـد لـذا اسـتفاده از روشـهای معمول در پیش بینی بارهای شکست غیر ممکن است . در چنین شرایطی ضریب شدت تنش را برای مقایسه با چقرمگـی (toughness) ماده می بایست تعیی ن کرد . روشهای مختلفی برای تعیین ضریب شدت تنش وجود داردکه از جملـه ایـنروشها، روشهای تجربی و یکی از شاخه های آن استفاده از خاصیت نور ( اپتیک ) مـی باشـد . در ایـن مقالـه روشـهای بکـار گیری نور برای تعیین ضریب شدت تنش و مخصوصاً روش کشسان نگاری (photoelasticity) برای مدل دارای سـوراخ مرکزی که از جناحین دارای ترک می باشد مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تجربی بـا نتـایج عـددی بدسـت آمـده از نرم افزار ANSYS مقایسه گردیده است . نتایج حاصل از دو روش تجربی و عددی تطابق خوبی با هم دارند