سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد زارع مهرجردی – کارشناس ارشد رشت ه بیوتکنولوژی
عبدالرضا باقری – اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید رضا وصال – اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مزایای کشت زمستان ه نخود سبب شده تا به‌گزینی لاینهای متحمل به سرما از اهمیت خاصی برخوردار باشد. با توجه به تعداد زیاد ژرم پلاسم نخود ذخیره شده در بانکهای بذر، تنوع مناسبی برای گزینش ارقام متحمل در اختیار است. با این حال رسیدن به این هدف نیازمند طراحی یک برنام ه گزینشی مناسب است. در این ارتباط تاکنون مطالعات مختلفی جهت بررسی امکان به‌گزینی لاینهای متحمل به سرما در شرایط مزرعه، گلخانه و این‌ویترو با بهره‌گیری از معیارهای مختلف گزینشی نظیر درصد بقا، ارزیابی خسارت، نشت الکترولیت، آزمون TTC و مارکرهای بیوشیمیایی انجام شده است. بررسی نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که هریک از این شیوه‌ها دارای محاسن و معایبی هستند که بر این اساس به نظر می‌رسد در یک برنام ه به‌گزینی در مراحل ابتدای گزینش که تعداد نمونه‌ها زیاد است تکنیکهای مبتنی بر کشت این‌ویتر و معیار گزینشی TTC برای به‌گزینی مناسب تر است. در مراحل بعد که در اثر گزینش تعداد نمونه‌ها کاهش می‌یابد می‌توان به ترتیب از شیوه هایی نظیر گزینش در شرایط کنترل شده و گزینش در شرایط مزرعه با معیارهای گزینشی مانند درصد بقا بهره برد.