سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی صالح آبادی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق ( ع ) و دانشجوی دکتری مدیری
مهدی کاظمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ( ع )

چکیده:

سرمایه گذاری مخاطره پذیر در میان کشورهای مختلف با توجه به مرحلة سرمایه گذاری، حوزه سرمایه گذای و منطقة جغرافیایی متفاوت است . منابع وجوه سرمایه گذاری مخاطره پذیر نیز در کشورها متفاوت می باشد . مقالة حاضر به بررسی مقایسه فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی صندوقهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر در سه کشور آلمان، ژاپن و انگلیس پرداخته است . همچنین به منظور زمینه سازی جهت راهبری این صنعت در کشور رویکرد اسلامی آن نیز مور د بررسی قرار گرفته است که اجرای آن در ایران در چارچوب مشارکت امکان پذیر است .