سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرید موسوی – فارغ التحصیل مهندسی صنایع و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگ

چکیده:

شرایط حاکم بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و میزان منابع داخلی کشورهای مزبور ایجاب میکند که این گونه کشورها جهت اجرای پروژه های زیربنائی و صنعتی خود از منابع خارجی استفاده نموده و مقدمات حضور سرمای ه های خارجی در کشور خود را فراهم سازند . نحو هی تامین مالی و تهیه ی بودجه اجرائی لازم برای انجام پرو ژ ههای زیربنائی و بهر هبرداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مه م ترین چال ش های پی ش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد.بی شک ایران نیز به عنوان یکی از این کشورهای در حال توسعه از این قاعده مستثنی نیست .جهت بهر ه بردا ری بهینه از منافع حاصل از منابع مالی خارجی در اقتصاد کشور لازم است که شرایط حاکم بر هر روش و راهکار ، بررسی شده و جهت انجام
هر پروژه روش مناسب مورد استفاده قرار گیرد . به طور کلی سرمایه های خارجی را از طریق دو روش کلی قرضی و غیر قرضی میتوان فراهم ساخت.که هر کدام از آنها به طرق مختلف انجام میپذیرند. در این مقاله سعی بر این است تا هر کدام از روشهای تامین منابع مالی خارجی در کشورها و بالاخص ایران به اختصار مورد بررسی قرار گیرد