سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر ملکی قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاوه پازند – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در سالهای اخیر تلاشهای بسیاری برای آشکارسازی آنومالی های میدان پتانسیل انجام گرفته است. یکی ازتکنیکهای موجود، استفاده از مفهوم سیگنال تحلیلی می باشد. از این روش به عنوان ابزاری برای تعیین لبه های توده های بی هنجار زیر سطحی استفاده می شوأ، به طوری که در مورد یک تک صفحه، مقدار شدت تابع تحلیلی به صورت یک تابع متقارن که ماکزیممی بر فراز صفحه مزبور دارد، تعریف می شود. در حالی که در مورد توده ای با مقطع چند ضلعی بر فراز هر لبه از چند ضلعی یک تابع جداگانه بدست می آمد.
روش های گوناگونی برای تخمین عمق بی هنجاری میدان پتانسیل وجود دارد. یکی از این روش ها بر پایه آنالیز فوریه داده های میدان پتانسیل استوار می باشد. در این روش ابتدا منحنی طیف انرژی داده ها محاسبه شده و سپس خطی با روش حداقل مربعات بر منحنی برازش داده می شود.شیب این خطوط عمق بی هنجاری را نشان می دهد. اغلب نرم افزارها از تبدل فوریه سریع برای محاسبه تبدیل فوریه استفاده می کنند اما آن آشفتگی های غیر قابل قبولی را در فرکانس های بالا که مربوط به پاسخ چشمه های کم عمق می باشد از خود نشان میدهد. بنابراین در تفسیر چنین چشمه های کم عمق اگر از تبدیل فوریه سریع استفاده شود غیر واقعی است. برای بهبود نتایج در فرکانس بالا از روش عددی فیلون به جای تبدیل فوریه سریع استفاده می شود.