سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حیدرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشگاه مازندران
سیدحسن گلمایی – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
میرخالق ضیاءتباراحمدی – استاد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

در تحقیق حاضر سعی شده است تا روشهای تغذیه مصنوعی و آنالیز آن در تعدادی از رودخانه های حوضه آبریز قره سو مورد مطالعه قرار گیرد. به همین منظور رودخانه های بالاجاده، انجیراب، شصت کلا و گرمابدشت که در تغذیه منابع آب زیرزمینی شهرهای گرگان و بندرترکمننقش موثرتری دارند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت مشخص شد که قابلیت تغذیه مصنوعی و افزایش سطح آب زیرزمینی در هر چهار رودخانه موردمطالعه وجود دارد، ولیکن این قابلیت در رودخانه گرمابدشت بیشترین است و چنانچه بتوان سالانه معادل ۴۱/۴میلیون مترمکعبآب به داخل زمین تزریق کرد ۱۰ متر افزایش سطح آب زیرزمینی بوجود می اید و این قابلیت در رودخانه بالاجاده کمترین می باشد و. چنانچه سالانه ۱/۵ میلیون مترمکعب آب به زیرزمین تزریق شود، ۰/۴۵ متر افزایش سطح اب زیرزمین خواهد داشت، که این نتایج با وضعیت سفره های آب زیرزمینی خواهد داشت، که این نتایج با وضعیت سفره های آب زیرزمینی ومیزان تغذیه آنها که از دشت به سمت ارتفاعات افزایش می یابد،مطابقت دارد.