سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم صدری – دانشجوی دکترای مهندسی اکتشاف معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحمید سکاکی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پروژه را می توان مجموعه ای از فعالیتها تعریف کرد که باید در زمان معین انجام گیرند. پس زمان یک عامل کلیدی در زمینه مدیریت پروژه به حساب می آید. متداولترین ابزار برای تهیه برنامه زمانبندی پروژه، استفاده از شیوه های شبکه ای مانند روش مسیر بحرانی(CPM) روش ارزیابی و ،بازنگری پروژه ها (PERT) و روش گرافیکی ارزیابی و بازنگری پروژه ها(GERT) می باشد. در روش CPMبراوردهای زمان قطعی فعالیت و در روش PERT برآوردهای زمان احتمالی مورد استفاده قرارمی گیرد، در حالیکه روشGERT برای پروژه هایی به کار می رود که در آنها فعالیتهایی وجود دارندکه اجرا یا عدم اجرای آنها جنبه احتمالی دارد. در مراحل مختلف معدنکاری با عوامل طبیعی سر و کار داریم و این عوامل می توانند دچار تغییرات (گاها ناگهانی) شوند، یک عدم اطمینان از وقوع پدیده های قابل پیش بینی وجود دارد. ماهیت احتمالی، هم شامل فعالیتهای معدنی و هم زمان اجرای برخی فعالیتها می شود. پس با توجه به احتمال پذیری فعالیتهای معدنی – به خصوص اکتشاف – استفاده از برنامه ریزی PERT به ،خصوص GERT موثر به نظر می رسد زیرا آگاهی از میزان احتمال وقوع فعالیتها، مسؤول پروژه را در تصمیم گیریها کمک خواهد نمود. همچنین در اجرای پروژه در شرایطی که احساس می شود تکمیل آن در موقع مقرر امکان پذیر نیست، می توان با استفاده از احتمال زمان مورد انتظار تصمیم مناسبی اتخاذ کرد.