روشهای طبقه بندی و نگاهداری کتاب

همچنان که قبلا اشاره شد برای اینکه کتابهای کتابخانه، نظم منطقی و صحیح یابند و سریع بازیابی شوند ضرورتاً آنها را به یکی از روشهای طبقه بندی معمول در کتابداری که پیشرفته ترین آن طبقه بندی موضو است ردهبندی میکنند و شماره  مناسبی به هر کتاب می دهند. شماره ای که به هر کتاب داده می شود آن را از دیگر کتابها ممتاز و مشخص میگرداند و بدین ترتیب کتابهای مربوط به یک موضوع معین در کنار یکدیگر در قفسه قرار میگیرند.

(ا) روشهای جستجوی کتاب ردہ بنالی دیویی مشتمل بر ارقام تنها و در رده بندی کتابخانه  کنگره ترکیبی حروف و اعداد است.

قسمت دوم، نشانه  پدیدآورنده  کتاب است که براساس انتخاب حرف اول نام خانوادگی و تعیین ارقامی برای جایگزینی حروف دیگر از جدول نشانه  مؤلف کتابخانه  کنگره و یا جدول سه رقمی نشانه  مؤلف کاترسن – برن ، مشخص می شود. قسمت سوم، نشانه  اثر است که کتابهای یک نویسنده را در یک موضوع خاص از یکدیگر متمایز می کند. برای مثال: شماره  طبقه بندی کتاب الفهرست الندیم که موضوع آن سرگذشتنامه و کتابشناسی است در روش ردهبندی دیویی و کنگره به قرارزیر است:

کنگره:z7059 –  الف ۲  ف  ۹

دیویی:۱۱/۲۹۲۷- الف ۱۷۳ ف

کنگره در ادوار قدیم، کتابها در کتابخانه های شخصی به طرق دیگر در قفسهها طبقه بندی می شدند و اشخاصی در بازیابی کتابها اغلب از حافظه خویش مدد می گرفتند. همچنین مسوولان کتابخانههای عمومی، تخصصی و آموزشگاهی مجموعه خود را غالباً برحسب قطع کتاب یا تاریخ ورود کتاب به کتابخانه یا رنگ جلد و طرز صحافی در قفسه نظم میدادند و شماره قراردادی برای آنها تعیین میکردند یا در برخی دیگر از کتابخانههای خصوصی، کتابها را تنها به ترتیب نام مؤلف در قفسه می چیدند.