سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا معقولی – شرکت صنایع دریافن قشم

چکیده:

بی شک طراحی هر پروژه ای از جمله مهمترین ارکان آن پـروژه بـه حـساب مـی آیـد . دراین راستا تیم طراحی پروژه، با در نظر گرفتن و ضعیت عمومی و اختصاصی هر پـروژه و بــا توجــه بــه شــرایط و امکانــات در دســترس، اقــدام بــه طــرح روش اجرایــی و محاســبه ملزومات مورد نیاز می نمایند .
پروژه های دریایی به دلیل ماهیت دریایی خود از پیچیدگیهای منحصر بف ردی برخوردارند و به همین دلیل تیم طراحی چنین پـروژه ای نیـاز بـه تجربـه و مهـارت قابـل ملاحظـه ای دارد . در این مقاله سعی شده تا نکا ت حـائز اهمیـت در طراحـ ی خـط لولـه دریـایی بـه شکلی آلی مورد بررسی قرار گرفته و مواردی آه نیاز به توجه بیشتری دارند یـاد آوری گردد