سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهشید مزروعی سبدانی – صنایع شیمیایی ایران

چکیده:

با توجه به اهم یت یاتاقان ها ی غلتش ی به عنوان یکی از اجزاء پر مصرف در ماش ین آلات صنعت ی لازم است یک فرایند وضعیت سنج ی و تشخیص ع یب مناسب، برا ی جلوگیری از کارکرد بد و خراب ی این اجزاء در هنگام کار ارائه شود . در این مقاله توسط روشها ی مختلف ی مورد بررس ی قرار گرفته است . در روش انرژ ی با توجه به ا ینکه خراب ی بلبر ینگ برروی س یگنال جر یان استاتور ن یز مدوله م ی شود ع یب بلبر ینگ م وتور القا یی با آنال یز س یگنال جر یان استاتور از طر ی ق موجک مادر Meyer در ساختار تبد یل موجک بسته ای و استفاده از مع یار انرژ ی، آشکار شده است در روش تئور ی روش EMD و چگونگی استخراج IMFS(Intrinsic Mode Functions) مطالعه شده است . با توجه به بررسی ها و تئور ی نوشته ش ده در نها یت روش های گوناگون برای تشخ یص وجود عیب در بلبر ینگها مورد بررسی قرار گرفته است در نمونه آزما یش بلبر ینگ با استفاده از روش EMD در نها یت ارتعاشات نمونه ها ی سالم و مع ی وب مورد . تحلیل قرار گرفت . ملاحظه می شود فرکانسهای عیب به راحتی قابل مشاهده هستند