سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا روکی – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
علی مرادزاده – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
فرامرز دولتی ارده جانی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
ماشاءاله رحیمی – مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت، تهران، ایران

چکیده:

نفوذپذیری یکی از پارامترهای پتروفیزیکی مهم مخازن نفتی است که در تخمین ذخیره، تولید و توسعه مخازن نفتی از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد. در صنعت نفت معمولاً روش متداول برای تعیین نفوذپذیری، آنالیز مغزه و آزمایش چاه می‌باشد. این روشها بسیار گران هستند، از طرفی همه چاه‌های یک میدان دارای مغزه نمی‌باشند. در نتیجه روش یا روش‌هایی که بتواند با استفاده از نگارهای چاه پیمایی خواص پتروفیزیکی مخزن از جمله نفوذپذیری را ارائه دهند، اهمیت زیادی خواهند داشت، زیرا در تمام چاه‌های یک میدان معمولا نگارهای چاه موجود هستند. به همین جهت در ادامه سه روش تجربی، رگرسیون خطی چند متغیره و شبه عصبی مصنوعی که به نظر می‌رسد از قابلیت خوبی برای پیش‌بینی نفوذپذیری از طریق نگارهای چاه برخوردار باشند، توضیح داده می‌شوند. نتایج حاصل از دو روش شبکه عصبی و رگرسیون خطی چند متغیره در این مطالعه برای پیش‌بینی نفوذپذیری میدان گازی پارس جنوبی مبین قابلیت بالای شبکه عصبی در تخمین است.