سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس آقاجانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده علوم زیر دریا
احمد ساعتچی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

روشهای مختلفی برای بازرسی کیفیت خطوط لوله مدفون در خاک بکار می رود . این روشها عبارتند از :
اندازه گیری مقاومت الکتریکی پوشش ، انـدازه گیـری میـزان میرائـی جریـان و پتانـسیل حفاظـت کاتـدی در طـول خطـوط لوله (attenuation test) بررســـی کیفیـــت پوشـــش بـــه کمـــک روش شـــیب پتانـــسیل DC Voltage )DC (Gradient (DVVG) بررسی کیفیت پوشش خطوط لوله به روش انـدازه گیـری پتانـسیل خـط لولـه Close Interval) (Potential Survey (CIPS) بررسی کیفیت پوشش خطوط لولهمدفون در خاک به روش Pearson ، بازرسی پوشش خطوط لوله به روش C-Scan بازرسی خطوط لوله به کمک نقشه برداری جریان الکتریکی خطوط لوله (Pipeline Current Mapper (PCM)
روش PCM از روشهای مدرن بازرسی خوردگی خطوط لوله مدفون در خاک محسوب می شود . روشهای قدیمی عمدتا در بازرسی سیستم های پیچیده و شلوغ مثل خطوط لوله گاز شهری از دقت لازم برخوردار نیستند و دارای خطای بالا می باشـند . به همین علت از روشهای مزبور کمتر در باز رسی دقیق خطوط لوله شهری استفاده می شود . بـه عبـارت دیگـر ایـن روشـها در بازرسی خوردگی خطوط انتقال نفت و گاز در بیابان از کارآیی لازم برخوردار است ولی در بازرسی خطوله لوله گاز شهری دارای مشکلات فراوان می باشد .
روش PCM قادر است علاوه بر بازرسی کیفیت پوشش، منا بع و محل های بروز تـداخل جریـان را بخـوبی تـشخیص دهـدهمچنین دارای دقت لازم برای بازرسی خطوط لوله شهری و خطوط لوله انتقال نفت و گاز می باشد . از آنجائیکـه ایـن روش از روشهای مدرن بازرسی خطوط لوله می باشد، متاسفانه هنوز در ایران بکار گرفته نشده است . در این مقاله ن حوه بکار گیری این
روش و تفسیر نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد .