سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم میرزایی – شهر ری – بیمارستان فیروزآبادی
آتوسا سلیمانیان – شهر ری – بیمارستان فیروزآبادی

چکیده:

زلزله ترکیه درهفدهم آگوسـت ۱۹۹۹ مـیلادی، فرصـت منحـصربفردی را بـرای مطالعـه پیرامـون روشـهای مـدیریت بحـران وپاسخگوئی اورژانس به انتشار مواد خطرناک درجریان زلزله فراهم نمود . اگرچه درجریان زلزله برخی توجهات به نشت لوله هـا وجودداشته است اما به انتشارموادخطرناک ناشی ازحرکات ز لزله درتاسیسات صنعتی توجه کمتری صـورت گرفتـه اسـت . ایـن مقاله نتیجه مطالعه وتحقیق درانتشار موادخطرناک درهیجده تاسیسات صنعتی درمنطقه صنعتی kocaeli ترکیه پرداختـه کـه این منطقه یکی ازآسیب پذیرترین مناطق زلزله است . موادخطرناک منتشر شده تهدید جدی برای حیات موجودات ز نده ومنابع تاسیسات کارخانجات محسوب میگردد . برخی ازمواد مهم خطرناک که درزلزله ترکیه منتشرشده اند شامل : انتشاردویـست تـن گازخطرناک ( ان هیدروس آمونیاک ) کـه ایـن گـاز باقابلیـت خنـک کننـدگی خـاک مـانع ازایجـاد فـشاربیش ازحـد درتانکهـا میگردد،نشت شش هزاروپانصدمتردرتن آکریلون یتریل ) ) CAN درهوا وانتشارخاک وآب ازتانکهای منهدم شده ،سوخت دیزلی بـه میزان ۵۰ متر درتن ازبازوی شکسته شـده بـارگیری سـوخت، انتـشار ۱۲۰۰ متـردرتن گازمـایع کرایوژنیـک ناشـی ازشکـستن ساختمانهای سیمانی در دوتانک ذخیره اکسیژن، آتش سوزیهای مهیب ،نـشت گازهـای مـایع ونـشت نفـت ازپ الایـشگاه نفـت Tupras . این مطالعه استراتژیهای متعددی را برای ایمن کردن شهرهای صنعتی مناطق پرجمعیت پیشنهاد میکنـد کـه اینهـا شامل -۱: مقاوم سازی ساختمانهاو سایر سازه ها در برابر زلزله علی الخصوص تاسیسات صنعتی نظیر ساختمانها وسازه های باز، تانکهای ذخیره، لوله کشی ها، اتصالات ولوله های تحت فشار و -۲…. جدیت در اجرای قوانین مربوط به مقاوم سازی سـازه هـا وقوانین ایمنی بخش عمومی و محیط . -۳ استفاده از روشهای مدیریت بحران وشاصهای کاهش دهنده خطـرات ناشـی از زلزلـه بحران -۴٫ استراتژی استفاده از زمین درخارج از شهر برای کاهش انت شارموادخطرناک درجوامع شهری -۵٫ بهینه سازی سـاختار دولتی، سازمانهای سیاسی که تاثیر بسزائی در کنترل حوادث غیر مترقبه دارند .