سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور انبیاء – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور خسروی – مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین
رضا طاهر زادگان – رئیس تحقیق و پژوهش شرکت گاز استان قزوین
وحید گرشاسبی – کارشناس ارشد پژوهشی مهندسی نفت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

خوردگی پدیده ای است که براساس آن فلزات تحت تاثیر عوامل شیمیایی وجوی ودرمحیطهای خورنده به حالت اصل خود که نسبت به محیط موردنظر پایدارتر است درمی ایند و لذا خواص آن ها تغییر کرده و بی مصرف میشوند خوردگی درخطوط لوله انتقال گاز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و منجر به افزایش هزینه ها میشود برای پیشگیری ازاین پدیده درخطول لوله انتقال گازازدوروش حفاظت کاتدی و پوشش ها استفاده میشود که بهترین حالت استفاده ازهردوروش بطور همزمان می باشددراین مقاله بطور مفصل به این موضوع پرداخته شده است