سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مریم لاریجانی – استاد یار گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور تهران .ایران
رحیم بردی حق نیا – دانشجوی ارشد آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نورواحد شهر ری
حلیم بردی حق نیا – کارشناس ارشد فلسفه آموزش وپرورش. مدرس دانشگاه پیام نور بندر ترکمن

چکیده:
با افزایش مسائل زیست محیطی مانند بحران انرژی ،اتلاف و تخریب منابع طبیعی و افزایش مواد زائد ناشی از توسعه شهرنشینی وصنعتی ،اثر انسان بر محیط نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است زیرا بسیاری از مشکلات ناشی از پیامدهای مستقیم وغیرمستقیم رفتارهای انسان است،حامیان محیط زیست سالهاست در پی استفاده از روشهای موثر و فراگیر در حفاظت از محیط زیستهستند یکی از بهترین روشهای شناخته شده در جهان ،آگاهیهای لازم به مردم هر جامعه و عمومی ساختن فرهنگ زیست محیطیاست.در این میان نقش ادیان و مکاتب الهی در شکل دهی علایق و رفتارهای مردم غیر قابل انکار است ،ادیان و مکاتب الهی درکنار توجه به مسائل معنوی و روحی ،انسان را به احترام به موجودات پیرامون خود و نیز پاکیزگی محیط اطرافش ترغیبکرده،واصول و ضوابطی را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر داشته اند. وبا اندکی تامل در تعالیم اسلامی می توان آموزه هایییافت که بیانگر دیدگاه اسلام در باره چگونگی استفاده از منابع طبیعی با توجه به پیامدهای زیست محیطی آنهاست .روش تدوینمقاله حاضر ، روش توصیفی – تحلیلی می باشد وبا هدف نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی با تاکید بر دیدگاه اسلام و فرهنگاسلامی و آموزه های دینی در جامعه پرداخته شده است درواقع حمایت علمای دینی از محیط زیست زمینه ساز اخلاق زیستمحیطی اسلامی درجامعه گرددکه برگرفته از جهان بینی توحیدی است که در آن ،خدا محور جهان ،خالق و نگهدارنده آن میباشدبنابراین مراقبت از محیط زیست ،مراقبت از چیزهایی است که متعلق به خداوند است در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعاتاز سه روش کتابخانه ای ،جستجوی اینترنتی و مطالعات میدانی استفاده شده است.