سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شروین ملکی – دانشیار دانشکدۀ عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روشهای معمول مقاوم سازی لرزه ای پلها استفادۀ از بتن و فولاد و مواد کامپوزیتی جهت تقویت اعضاء را دربرمی گیرد . بعضـی اوقـات این روشها پاسخگوی نیروی زلزله نیستند و یا هزینۀ زیادی می طلبند و یا به سبب موقعیـت خـاص پـل قابـل اجـرا نمـی باشـند . در اینصورت استفاده از گزینه های پیشرفته تر علمی می تواند راه حل مناسبی باشد . این گزینه ها را می توان بطور کلی به پنج گروه تقسیم کرد که شامل استف اده از جداگرها، میراگرها، سیستم های یکپارچه، کنترل فعال و مواد هوشـمند مـی باشـد . درایـن مقالـه بـه معرفـی سیستم هایی که انتظار می رود در آینده ای نزدیک در ایران بکار گرفته شوند پرداخته، اصول کلی عملکرد و طراحـی و تجربـۀ جهـانی مرتبط با آنها مورد اشاره قرار می گیرد . دو میراگر جدید که توسط نگارنده مورد تحقیق قرار گرفته است نیز معرفی می گردند .