سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آوید بنی هاشمی جهرمی –
محمدرضا علوی مقدم –

چکیده:

سیستمهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مانند حوضچه های لجن فعال، صافیهای چکنده یا هاضمهای بی هوازی لجن، مجموعه ای از اجتماعات مختلف میکروبی نامشخص اند که نقش اصلی را در عملیات تصفیه ایفا می کنند. چگونگی بکارگیری مؤثر میکروارگانیسمها، کلید پیشبرد بازدهی این نوع تصفیه است. برای تشخیص، فهم و نهایتاً کنترل این جتماعات میکروبی، دارا بودن دانش در مورد ساختار و عملکرد این اجتماعات ضروری است. مشکلات مربوط به ساختار اجتماع میکروبی در سیستمهای تصفیه بیولوژیکی، اخیرا، به دو دلیل عمده به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته است: نخست نیاز مبرم برای حصول میکروارگانیسمهای مؤثر در حذف مواد آ لی و مغذی، و دوم تفاوتهایی که در نتایج حاصل از روشهای آنالیز میکروبی سلولی، مولکولی در لجن فعال از یک طرف و روشهای معمول وابسته به کشت از طرف دیگر، مشاهده شده است. هدف از ارائه این مقاله، معرفی روشهای پیشرفته شناسایی ساختار اجتامعات میکروبی، در سیستمهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب بوده است. در این راستا، مهمترین این روشها از جمله روش FISH و DGGE/PCR به عنوان روشهای مولکولی، و روش Profiling Quinone، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. این روشها در گونه شناسی ژنتیکی اجتماعات میکروبی و تعیین بسیاری از میکروارگانیسمهای غیر قابل کشت قابل استفاده اند. بارگیری این روشها در شناسایی خصوصیات فاضلاب در واحدهای بیولوژیکی تصفیه خانه های کشورمان، که همچنان در ابعاد بسیار محدود، از روشهای قدیمی استفاده می کنند، به عنوان پیشنهادی کلیدی مطرح می شود و می تواند کارایی این واحدها را در ابعاد قابل توجهی بهبود بخشد.