سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی نجفی علمداری – استادیار دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی.
مهدی گلی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- گرایش ژئودزی.

چکیده:

یکی ازمسائل مهم در فیزیکال ژئودزی حل عددی انتگرال هایی است که گستره آنها سطح تمام زمین را شامل می شوند، بطوریکه نیازمند اط لاعات پیوسته ای از گراویتی در سطح کل زمین میباشند . اما مشاهدات گراویتی تنها در نقاط معدودی از سطح زمین موجودند. بنابراین بایستی در فضای خالی بین مشاهدات گراویتی پیش بینی شوددر این مقاله دقت روش های کولوکیشن، درونیابی مولتی کوادریک، برازش رویه بروش کمترین مربعات و تقریب کمترین مربعات با توابع مو لتی کوادریک و میانگین گیری وزندار بروی بخش هایی از داده های گراویتی ایران مورد ارزیابی قرار گر فت. عوامل زیادی بر پیش بینی آنامولی جاذبه تاثیر می گذارند . از مهمترین این عوامل اثر توپوگرافی است . برای بررسی این اثر پیش بینی آنامولی های هوای آزاد، بوگه و بوگه کامل مورد مقایسه قرار گرفت . روش مولتی کوادریک کمترین مربعات بهترین روش و آنامولی های بوگه (کامل) نرمترین و مناسب ترین نوع آنامولی برای پیش بینی آنامولی جاذبه هستند . نتایج نشان داد که حد تلورانس زیر ١ میلی گال برای مناطقی با تراکم آنامولی من اسب با استفاده از روش مولتی کوادریک کمترین مربعات برای آنامولی های بوگه (کامل) قابل دسترسی است.