سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هوشنگ عباس فام – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و کارشناس برنامه ریزی استراتژیک شرکت فرودگاههای کشور

چکیده:

یکی از عناصر کلیدی مدیریت و تصمیم گیری، پیش بینی پارامترها و متغیرهای لازم در یک محدوده سیستمی می باشد، فرآیند پیش بینی اطلاعات فرایند تصمیم را مهیا می سازد. با در نظر گرفتن نقش ویژه آن ، سبب ابداع روش های متعددی برای فرآیند پیش بینی شده است . این مقاله ضمن بررسی تکنیک ها و روش های مختف پیش بینی، اقدام به طبقه بندی بندی این روشها بر اساس روشهایی کیفی )از قبیل روشهای نمو هموار ساده و هلت- وینترز، باکس و جنکینز و رگرسیون( ، روشهای کمی ) مانند روش دلفی، سناریونویسی، طوفان فکری و روش گروه اسمی( و روشهای ترکیبی )شبکه های عصبی مصنوعی، شبیه سازی و نظریه بازیها( نموده و در نهایت موارد انتخاب یک روش مناسب برای پیش بینی تشریح شده است.