سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد فرشچی تبریزی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – گروه مهندسی شیمی
علیرضا ابراهیمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – گروه مهندسی شیمی
حسین محمدزهی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

استفاده از انرژی گازهایی که از احتراق سوختهای فسیلی بدست می آید در صنعت بسیار معمول می باشد. از سوی دیگر بیشتر کاربردهای احتراقی بر محیط زیست اثرات زیان باری بر جای می گذارند وسزاوار است اینگونهپیامدهای ناگوار به حداقل رسانده شود. د رموردنشرآلاینده هایی نظیر NOX , CO تحقیقات زیادی صورت گرفته ولی نشر الاینده هایی نظیر SO3 , SO2 کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دمای نقطه شبنم در مخلوط گازهایی که شامل SO3 , H2O باشند به شدت تابعغلظت گاز SO3 است. حضور مقادیر ناچیزی از این گاز می تواند دمای نقطه شبنم را تا چند صد درجه فارنهایت افزایش دهد. لذا بخار آب در دمایی بالاتر از دمای طراحی شده به صورت مایع در می اید و در حضور گاز SO3 باعث تولید اسید سولفوریک خواهد شد.
در اینمقاله سعی شده است با استفاده از مدلسازی ترمودینامیکی فرایند احتراق، غلظت گونه های خروجی به خصوص SO3, H2O محاسبه و دمای واقعی نقطه شبنم در یک مخلوط گازی تعیین گردد.