سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکبر یزدخواستی –
سیدمصطفی حیدریه –

چکیده:

در چندین سال اخیر و با توجه به توسعه شناورهای زیرسـطحی و بـروز حـوادث مربـوط بـه روشـهای مقابلـه بـا حوادث زیردریایی ها در حالتهای سطحی، زیرسطحی و روشهای فرار و نجات در مواقـع حادثـه توجـ ه خاصـی شده است در این مقاله ضمن بررسی موارد فوق به اهداف پایداری و کنتـرل آسـیب زیردریـایی پرداختـه و در نهایت به تجزیه و تحلیل حوادث و بررسی میزان ریسک پذیری خطرپذیری شناور زیرسطحی می پردازیم