مقاله روشي ساده براي كاهش گلبرگ هاي فرعي در آنتن آرايه فازي خطي با وزن دهي يكنواخت و غير يكنواخت با ایده از روش SLC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۷۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: روشي ساده براي كاهش گلبرگ هاي فرعي در آنتن آرايه فازي خطي با وزن دهي يكنواخت و غير يكنواخت با ایده از روش SLC
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله SLC
مقاله ضریب آرايه آنتن
مقاله كاهش گلبرگ هاي فرعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي آرند بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاهش گلبرگ هاي فرعي آنتن همواره به عنوان هدفي مهم در طراحي مطرح است. در اين مقاله، روشي جديد براي كاهش گلبرگ هاي فرعي الگوي تشعشعي آنتن هاي آرايه فاز با وز دهي يكنواخت و غير يکنواخت ارايه شده است. در اين روش مي توان به كمك اصلاح وزن المان هاي آرايه يا با اضافه کردن چند المان، مانند روش SLC، به الگويي با گلبرگ هاي فرعي كوچك دست يافت. در آرايه اي با وزن دهي يکنواخت با توجه به ضرورت طراحي مي توان مقدار SLL در گلبرگ هاي فرعي سوم به بعد را تا بيش از -۱۰dB به گونه اي كاهش داد كه پهناي گلبرگ اصلي كمتر از %۳ تغيير كرده و بهره نيز تغيير ناچيز و قابل قبولي داشته باشد. از آنجا كه در كاربردها، از وزن دهي غيريكنواخت نيز استفاده مي شود، لذا در اينجا روشي جديد براي كاهش گلبرگ هاي فرعي در الگوي تشعشعي آنتن هاي آرايه فاز با وزن دهي تيلور ارايه شده است. در اين روش با استفاده از نتايج به دست آمده از حالت وزن دهي يكنواخت، بردار وزن المان هاي آرايه به گونه اي اصلاح مي شود كه كاهش گلبرگ هاي فرعي در الگوي تغيير يافته محسوس باشد. در اين روش نيز مي توان با توجه به ضرورت طراحي، مقدار SLL را در گلبرگ هاي فرعي سوم به بعد تا -۱۰dB نسبت به وزن دهي اوليه تيلور كاهش داد، به گونه اي كه پهناي گلبرگ اصلي در حدود %۱ تا تغيير كرده و بهره آرايه نيز تغيير ناچيز و قابل قبولي داشته باشد. از آنجا كه در آنتن هاي آرايه فاز، موقعيت گلبرگ اصلي را مي توان به صورت الكترونيكي و با اعمال فاز مناسب در زاويه ي دلخواه قرار داد، كارايي اين روش در چرخش الگو، در هر دو حالت بررسي ونشان داده شده که اين روش نسبت به تغيير موقعيت گلبرگ اصلي مقاوم است.