مقاله روشي نوين جهت افزايش مقاومت پيش بين كننده اسميت در مقابل خطاي مدل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۵۸ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: روشي نوين جهت افزايش مقاومت پيش بين كننده اسميت در مقابل خطاي مدل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي داراي تاخير زمان
مقاله پيش بين كننده اسميت
مقاله مقاومت
مقاله صفر سمت راست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نويسنده عهده دار مكاتبات:                                                              shirvani.m@iust.ac.ir                                           در اين مقاله روشي جديد براي افزايش مقاومت روش جبرانگر تاخير زماني اسميت در مقابل خطاي مدل ارايه شده است. اين روش بر اساس مفهوم بهره برتر مي باشد. در اين روش با دانستن حداكثر خطا و استفاده از مفهوم بهره برتر، تابع حلقه باز سيستم كنترل با اضافه كردن تابع مناسبي طوري تنظيم ميكنيم كه مطمئن باشيم تمامي صفرهاي معادله حلقه باز سيستم كنترل كه ناشي از پارامتر تاخير زمان مي باشند، در چپ قرار مي گيرند. بر اساس مفهوم بهره برتر، اين موضوع زماني محقق مي شود كه بهره تابع افزوده شده با بهره جملات ديگر در تمامي فركانسها مساوي و يا غالب باشد. بهره تابع افزوده شده طوري تعيين مي شود كه منني فاز تابع حلقه باز، در فاصله بين صفر تا -۱۸۰ درجه محدود شود. قيد بهره برتر به دليل اطمينان از عدم وجود صفرهاي سمت راست در تابع حلقه باز سيستم كنترل، گذاشته مي شود.