سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
محمد شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات البرز.
علیرضا نیکروان شلمانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
اعظم باستان فرد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:
روش های مکانیزه گوناگونی توسط افراد مختلف جهت استخراج محور میانی پیشنهاد شده است. ما در روش پیشنهادی خود به منظور استخراج محور میانی از یک ساختار لوله ای، با مد نظر قرار دادن این فرضیه که روش مبتنی بر الگوریتم انتشار رو به جلو که از تکنیک انتقال فاصله استفاده می کند با انجام شناسایی مرز ساختار لوله ای به عنوان عملیات پیش پردازش قادر به استخراج محور میانی در یک مدت زمان قابل قبول است، لذا با توجه به رویکرد کلی مطرح شده روشی نیمه خودکار را ارایه کردیم. روش مذکور در یک مدت زمان کم و با دقت مناسب عملیات استخراج محور میانی از یک ساختار لوله ای را انجام می دهد. کارایی روش پیشنهادی خود را بر روی تصاویر شبیه سازی که منطبق بر الگوهای بر گرفته شده از ساختار رگ های موجود در بدن می باشد و نیز بر روی تصاویر سونوگرافی از رگ براکیال و تصاویر MRI از بافت های داخلی بدن مورد آزمایش قرار دادیم. با محاسبه میانگین مدت زمان اجرای الگوریتم بر روی تصاویر شبیه سازی که برابر (۲٫۰۴) ثانیه و بر روی تصاویر واقعی برابر(۲٫۴۸) است و همچنین با محاسبه میانگین دقت الگوریتم که با استفاده از ماتریس درهم ریختگی انجام شد، بر روی داده-های واقعی برابر (۸۹٫۷۲%) و بر روی داده های شبیه سازی برابر (۹۷%) است و میانگین خطا نیز بترتیب معادل (۱۰٫۲۸%) و (۳%) است روش پیشنهادی را از لحاظ کمی مورد ارزیابی قرار دادیم. همچنین با مشاهده و بررسی کیفیت تصاویر خروجی از این نظر که محورمیانی استخراج شده کاملاً درون ساختار لوله ای قرار گرفته است ارزیابی کیفی روش پیشنهادی انجام شد. در نیتجه روش پیشنهادی در یک مدت زمان پایین و با یک دقت مناسب قادر به استخراج محورمیانی از ساختار های لوله ای موجود در تصاویر مورد نظر است.