سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسام محمدحسینی – دانشگاه تربیت مدرس
بهروز حاجیان نژاد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمدرضا شرافت – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایهMLPروشی برای بررسی میزان غیرخطی بودنS-boxها ارائه کردهایم. هرS-boxتابعی بولی را مشخص میکند کهmبیت ورودی را بهnبیت خروجیتبدیل میکند. با توجه به اینکه در رمزهای قطعهای ۲، تنها بخش غیرخطی الگوریتمS-boxها هستند، میزان مقاومت رمزهای قطعهای در برابر حملات، عموما تنها به مناسب بودن طراحیS-box ها، یعنی به غیرخطی بودن آنها، بستگیدارد. در روش پیشنهادی، میزان غیرخطی بودن یکm با S-boxبیت ورودی وnبیت خروجی به صورت حداقل تعداد نورونها در لایه میانی شبکه عصبی، برای شناسایی دیتای ورودی و خروجیS-box تعریف گردیده است. به این ترتیبمیتوان تقریبی از میزان غیرخطی بودن هر تابع بولی را بدست آورد. از این روش میتوان برای بررسی مناسب بودنS-box های جدید در سیستمهای رمز قطعهای استفاده کرد، به خصوص در مواردی که بزرگی ابعادS-boxها، تحلیل ریاضی معیارهای مختلف غیرخطی بودن را بسیار پیچیده میکند