سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیدعلی سلطانی – کارشناس ارشد فیزیک دریا مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی، پژوهشکد
محمدرضا خلیل آبادی – کارشناس ارشد فیزیک دریا مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی، پژوهشکد
علی اکبر بیدختی – دانشیار دانشگاه تهران مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی، پژوهشکده

چکیده:

نتیجه مطالعه انجام شده روشن م ی کند که معادلات حاکم بر امواج سطحی آب بخصوص حالتهایی که ترمهای غیر خطی مهم هستند معادلات پیچیده ای است به همان نسبت نیز معادلات مربوط یه جابجایی یک پیستون برای تولید این موجها پیچیده هستند و کنترل موقعیت و سرعت حرکت پیستون با روشهای مکانیکی و حتی موتورهای الکتریکی بسیار دشوار و در بعضی حالات ناممکن است. معادله حرکت(Equation of Motion ) یک صفحه موج در موج ساز (Wave maker)پیستونی برای تولید تک موج ها از ای ن قاعدهمستثنی نیست.در تحلیل رفتار امواج نزدیک ساحل بررسی تک موج(Solitary Wave) که یک حالت حدی از امواج نویدال(Cnoidal)است اهمیت دارد. جابجا کردن پیستون یا همان صفحه موج بر اساس معادله حرکت منطبق بر تک موج به منظور ایجاد این دسته از امواج با استفاده از سیستمهای سنتی و آنالوگ ممکن نیست. در این تحقیق روشی پیشنهاد می شود که با بهره گیری از سیستمهای دیجیتال بتوان با دقت قابل قبول ی ا ین امواج را در یک فلوم موج تولید نمود. موارد مطرح شده معادله مربوط به نیمرخ تک موج، معادله حرکت پیستون به منظور تولید این موج، استخراج اطلاعات دیجیتال مورد نیاز جهت کنترل پیستون و در نهایت بررسی دقت آن خواهد بود. با استفاده از نتایج این تحقیق قادر خواهیم بود بکمک سیستمهای مبتنی بر کامپیوترو مبدلهایA/Dو شیرهای هیدرولیکی خاص انواع مختلف امواجسطحی آب را تولید کنیم.