سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه خوشنویس – گروه مهندسی کامپیوتر و مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
فریدون شمس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

یکی از اهداف مهم در مهندسی نرم افزار که افزایش انعطاف پذیری و کاهش پیچیدگی است با به کار گرفت ن معماری سرویسگرا(SOA)تحقق می یابد. از سوی دیگر اهمیت معماریسازمانی در شناخت سازمان و ارائه آگاهی از سازمان امری ضروری و مهم اس ت . در راستای تدوین معماری سازمانی به چارچوب نیاز داریم . همچنین اهداف معماری سازمانی و SOA
بعنوان یک سبک معماری بویژه در زمینه افزایش انعطا ف پذیری با یکدیگر همخوانی دارن د . از مفهوم معماری سازمانی سروی س گرا میتوان برای فراهمکردن انعطاف در تغییرات سازمانی و انعکاس مناسب آنها در معماری فناوری سازمان و در نتیجه ایجاد هماهنگی میان فناوری و کسب و کار بهره بر د . ب دین منظور مفاهیم سرویس گرایی را روی چارچوب معماری سازمانی زکمن
مطالعه و روشی را برای تحقق آن پیشنهاد میکنیم.