سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا صابری قوچانی –
مژگان رجبلو –
محمدعلی کاشف حقیقی –
سیدمجتبی حسینعلی پور –

چکیده:

در استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه الزامات و پایه های پروژه براساس حوزه های نه گانه دانش مدیریت پروژه و همچنین گروه های فرآیندی پنج گانه آورده شده است ولی به چگونگی ارزیابی پروژه و میزان انطباق آن با استاندارد اشاره ای نشده است . در این تحقیق، کاربردی از روش مطالعه کتابخانه ای به منظور آشنایی با استاندارد و تحقیقات میدانی و مطالعه موردی دربارة
سازمان مورد مطالعه به کار گرفته شده است . ابتدا براساس نقشه های فرآیندی و گردش اطلاعات درج شده در آخرین ویرایش استاندارد ( سال (۲۰۰۴ که برای نخستین بار در این ویرایش آمده است اقدام به دسته بندی و طرح پرسش ها و طراحی چک لیست شده و پس از انجام ممیزی و تکمیل آن نسبت به تحلیل آنها اقدام شده است