سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر انصاری فر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی – گروه پژ
محمدرحیم همتیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی – گروه پژ
ایرج رجبی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی – گروه پژ

چکیده:

در این تحقیق پس از ار ائة یک شیوة پیشنهادی جهت محاسبة سختی اتصالات، قطر معادل پیچ یا پرچ جهـت مدلـسازی مجموعة اتصالات محاسبه گردیده و در ادامه با استفاده از نرم افزارهای اجزاء محدود و روشهای بهینه سازی موقعیت بهینة پیچ یا پرچ به نحوی که توزیع نیروی برشی روی تمام پرچها یکسان باشد تعیین شده است . سختی مح اسبه شده با بهـره گرفتن از المان های تماس و تحلیلهای غیر خطی صورت پذیرفته است . نتایج نشان میدهد کـه نمـودار نیـرو – سـختی در مدلهای دارای لقی صعودی و در مدلهای بدون لقی روند یکنواختی دارد . مدلسازی مجموعة پرچها توسـط المانهـای تیـر انجام شده است . نتایج بهینه سازی نشان می دهد که چیدمانی یکنواخت در مجموعة پرچها مناسب ترین انتخاب نیست