سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وجیه اله منتقمی – دانشجوی کارشناسیارشد، گروه مهندسی نرمافزار دانشکده مهندسی کامپیوت
سیدحسن میریان حسین ابادی – استادیار، گروه مهندسی نرمافزار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنع

چکیده:

هدف اصلی روش پیشنهادشده در این مقاله، مقا یسه معماری سیستمهای نرمافزاری میباشد. تاکنون روشهای بسیاری برای ارزیابی معماری نرمافزار پیشنهاد و بکار گرفته شده است. اما بیشتر این روشها امکان واضح و مستقیمی برای مقایسه دو معماری ارائه نم ی- دهند. روش پیشنهادی امکان مقایسه دو معمار ی را در تمام دوره ی چرخه حیات نرمافزار تضمین میکند. این روش بر سه مفهوماهداف کسبوکار، مدل کیفی استاندارد و سرویسهای در سطح معماری استوار است. تمام مراحل این روش برمبنای اهداف کسبوکار ا نتخاب شده میباشد و تمام ویژگیهای کیفی و اولویتها از ای ن اهداف استخراج میشوند. لذا با تغییر اهداف کسبوکار، بستر فراهم شده برای مقایسه تغییر چندانی نخواهد داشت و به سرعت مراحل انجام مقایسه بازسازی میشوند. با استفاده از مدل کیفی استاندارد، بیان، مستندسازی و انداز- هگیری ویژگیهای کیفی به صورت یکپارچه و ساده در خواهد آمد . مقایسه دو معماری برمبنای سرویسهای در سطح معماری صورت می- پذیرد که این امر باعث محدود شدن دامنهی بررسی مولفهها و اندازه – گیری ویژگیهای کیفی میشود و از سوی دیگر امکان مقایسه هر دو معماری موجود در یک دامنه را، مستقل از موارد کاربرد خاص آن ها فراهم میسازد. از این روش میتوان برای تعیین معماری مرجع برا ی خط توسعه نرمافزار، مرتبسازی معمار یها ی پیشنهاد ی باتوجه به هدف کسبوکار خاص، نظارت بر میزان پیشرفت پروژه در یک فرآیند مبتنی بر معماری نرمافزار و اثبات بهبود حاصل از انجام تغییرات کلی یا جزئی بر معماری پیشین استفاده نمود.