سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد بهنام فر – عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علیرضا نفریه – کارشناس ارشد مهندسی زلزله تهران

چکیده:

در این تحقیق، با مرور روش های ارائه شده در آئین نامه زلزله ایران، نشریه۴۰-ATC و نشریه ۳۵۶-FEMA ، برای چگونگی مقیاس کردن نگاشتهای زلزله سازگار با طیف طرح مورد استفاده در طراحی براساس عملکرد، روش جدیدی ارائه می شود. در این روش در محدوده معینی از زمان تناوبهای طیفی که شامل زمان تناوب اصلی سازه در میانه خود می باشد با استفاده از میانگین گیری وزنی غیر خطی، ضریب مقیاسی بدست می آید که در شتاب نگاشت زلزله مورد استفاده ضرب شده وآن را اصلاح می نماید. این ضریب مقیاس تابعی از شتابهای طیفی زلزله و خواص دینامیکی سازه مورد طراحی می باشد و از این رو کلیه پارامترهای مهم در طراحی را در بر می گیرد. ضریب مقیاس پیشنهاد شده در این تحقیق برای چند سازه بتنی مختلف تحت ۷ شتاب نگاشت متفاوت محاسبه می‌شود. نتایج حاصل نشان دهنده انطباق بسیار خوب مقادیر میانگین تغییر مکان حداکثر در تحلیل دینامیکی غیر خطی با مقادیر حاصل از طیف طرح می‌باشد. در نهایت، با استفاده از روش حاضر می توان نگاشتهای مناسبی را برای طرح لرزه ای یک سازه بر اساس عملکرد ایجاد نمود