سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس ،گروه کامپیوتر آزمایشگاه امنیت و تشخیص نفوذ
بی بی سمانه حسینی مقدم – دانشگاه تربیت مدرس ،گروه کامپیوتر آزمایشگاه امنیت و تشخیص نفوذ

چکیده:

علی رقم وجود رو شهای متنوع برای محافظت از نر مافزار در برابر سرقت و استفاده غی رمجاز، همچنان مقابله با سوء استفاده از محصولات نر مافزاری یکی از بزر گترین نگران یهای تولی دکنندگان نر مافزار است. دلیل اصلی این مساله ضع فها و آسیب پذیر یهای شناخته شده در این رو شها است. این مقاله روشی برای وارسی صحت نق شآب بدون استخراج آن را ارائه می نماید و از آن برای کاهش آسیب پذیر یهای روش توکن نر مافزاری که یکی از پراستفاد هترین رو شهای محافظت از نر مافزار است، استفاده م یکند. در روش پیشنهادی از رویکرد نق شآ بزنی گراف پویا برای تعبیه و وارسی توکن مورد نظر استفاده شده است و صحت محیط اجرایی نر مافزار به صورت توزیع شده در نقاط مختلف نر مافزار در حال اجرا، وارسی م یشود. روش پیشنهادی علاوه بر ارتقاء سطح حفاظتی به کلا سهای تشکیل دهنده نر مافزار، امکان محافظت در برابر تکثیر غیرمجاز، استفاده مجدد غی رمجاز و ارائه یک گونه آزمایشی از نر مافزار را در اختیار تولید کننده قرار م یدهد.