سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمدی عبدی – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران – ایرا
محمدحسین جاویدی – گروه مهندسی برق – دانشگاه فردوسی مشهد – ایران

چکیده:

دگر نظمی صنعت برق، بازنگری روشهای سنتی برنامه ریزی را سبب شده و رقابتی شدن به عنوان مشخصه عمده ساختار دگر نظمی، روشها و چارچوبهای مرسوم را دستخوش تغییراتی اساسی نموده است . طراحی توسعه انتقال ۲ در محیطهای رقابتی، از مهمترین موضوعات می باشد . در این مقاله پس از ارائه تعریفی دقیق از این مبحث، روشهای انجام TEP به اختصار بیان خواهند
شد . سرانجام، الگوریتم جدیدی برای انجام TEP در محیطهای رقابتی بر اساس هزینه تأمین مگاوات بعدی ۳ بار در محل مشخصی از شبکه، با لحاظ نمودن تلفات الکتریکی و هزینه های تراکم و با توجه به معیار حداقل هزینه واحد انرژی انتقالی ۴ ، همراه با مطالعات شبیه سازی ارائه خواهد شد . مزایای اصلی این روش عبارتند از :
الف – باعث تشویق رقابت می شود .
ب – دسترسی برابر به تولید ارزان را برای همه مشتریان فراهم می کند .
ج – عدم قطعیت در بار را لحاظ می کند .
د – هزینه های تلفات و تراکم را منظور می نماید .
ه – معیارهای اقتصادی را در نظر می گیرد .