سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کارساز – دانشجوی دکتری برق – کنترل دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان روشی برگرفته از مکانیزم مغز انسان در زمینه های مختلف هوش مصنوعی ۱ و محاسبات نرم ۲ کاربردهای وسیعی را دارند . از آنجا که ساختار مغز انسان در طول سالهای متمادی، متکامل شده است، متوان انتظار داشت تا هر چه م عماری شبکه عصبی مصنوعی به ساختار طبیعی مغز انسان نزدیکتر باشد، از کارائی بهتر و بالاتری برخوردار بوده که در عین حال بسیاری از کاربردها برای گریز از پیچیدگیهای این ساختار، ساده سازیها و فرضهائی صورت می پذیرد . در این مقاله، سعی شده یکبار دیگر این نگرش به مغز انسان و چگونگی تکامل آن در طول قرون متمادی احیاء شده و از این رهگذر روشی جدید که کارائی خوبی در برخورد با مسائل متنوع و مختلف بویژه در ردیابی دینامیک فرایند را داشته باشد، ارائه گردد . از سری
زمانی Mackey-Glass به عنوان مثالی عمومی برای بررسی کارائی آن است فاده شده است . نتایج بدست آمده بهبود از ۲ تا ۴ برابر بر حسب میزان خطای پیشبینی و با یک تعداد نرون بکار رفته یکسان را نشان می دهد .