سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل گرگانی فیروزجاه – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه مازندران، بابل، ایران
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه مازندران، بابل، ایران
جواد ساده – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده:

در این مقاله، روش ی ج دید، مبتن ی بر تکن ی ک اندازه گ ی ری فازوری همزمان، به منظور تع یین محل خطا در خطوط جبران شده با خازن س ری، ارائه شده است . به دل ی ل مشکلات را ی ج ترانسفورماتورهای جر یان در مبحث حفاظت د ی ستانس شبکه قدرت و در نت یجه، افزا یش هز ینه حفاظت، روش پ ی شنهادی، مستقل از اندازه گ یری جر یان شبکه و تنها بر اساس اندازه گیری ولتاژهای دو ترم ینال خط پایه ر یزی شده است . نحوه اندازه گیری ولتاژها ی دو ترم ینال خط انتقال جبران شده، بصورت همزمان و سنکرون لحاظ می باشد . روش ارائه شده ، توسط دو ز یر روال ( یک ز یر روال برا ی خطاها ی سمت راست و دیگری برا ی خطاها ی سمت چپ خازن ) ، ناح یه خطا را در دو سمت خازن ب ه صورت دق ی ق تع یی ن و فاصله وقوع آنرا بدون در اخت یار داشتن نوع خطا، با دقت قابل قبول ی محاسبه می نماید . نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزارEMTP/ATP ، بیانگر دقت تخم ین محل خطا،مستقل ازمقاومت و نوع خطا عل یرغم حذف ترانسفورماتور جر یان م ی باشد