سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه رازی کرمان
سمیه نصرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- ترموسینتیک، دانشکدة فنی و مهندسی،
فریدون یاری پور – پژوهندة ارشد گروه پژوهشهای کاتالیستی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی- م

چکیده:

در این تحقیق, روشی جدیدجهت تهیه کاتالیست دوکاره سنتز مستقیم د یمتی لاتراز گاز سنتز با ساختار کلیCuO/ZnO/Al2O3 ابداع گردید, که نام سل ژل تلقیحی بر آن نهاده شد و در مقایسه با سایر رو شهای تهیه که تاکنون ارائه شده نتایج بهتری را نشان داده است. در این روش تهیه, نسبت بهینه کاتالیست آبگیر( ۳(Al2Oبه کاتالیست متانول ساز(CuO/ZnO)۱ بدست آمد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاتالیس تها با استفاده از / در کاتالیست دوکاره برابر ۵ تکنی کهایXRF و BET ,XRD ،TPRمورد ارزیابی قرار گرفت. عملکرد کاتالیس تها برای تولید مستقیم د یمتی لاتر از گاز سنتز در یک راکتور دوغابی در شرایط عملیاتی دمای°C 240 ، فشار bar ۲۴۰ ، دور همزن RPM ۴۰ ،۱۶۰۰ و خوراک با نسبت مولH2/CO/N2=١٦/٨/ با سرعت پر شدن ml/grcat.h١٠٠٠ بررسی شد.