سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی کریمی – دانشیار شیمی تجزیه، بخش شیمی و آزمایشگاه تحقیقاتی نانوعلم و نانوفناوری
علیرضا محدثی – استادیار شیمی تجزیه، بخش شیمی، دانشگاه پیام نور PNU) کرمان، ایران.
حمیده محمودی – کارشناس مجتمع مس شهربابک و دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، بخش شیمی
اصغر عسکرپورکبیر – کارشناس ارشد شیمی تجزیه، بخش شیمی و آزمایشگاه تحقیقاتی نانوعلم و نانوفناوری

چکیده:

یک روش جدید، ساده، حساس و سریع جهت استخراج فاز جامد با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی آهن اکسید Fe3O4 پوشیده شده با آلومینای اصلاح شده با ۴-۲-پیریدیل آزو)-رزورسینولPAR) برای استخراج مسII) ارائه گردید. سپس یون مسII) به وسیله تکنیک طیف سنجی جذب اتمی شعله ای تعیین مقدار شد. نانو ذرات تهیه شده توسط دستگاههای FTIR ، SEM ،XRDو VSM مورد بررسی و تجزیه قرار گرفتند و در این کار کلیه جداسازی ها به کمک میدان مغناطیسی خارجی انجام گرفت. عوامل موثر در جذب مس نظیرpH غلظت معرف های شیمیایی، وزن نانو ذرات، حجم، اثر یون های مزاحم و ماهیت و غلظت شوینده بررسی و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه فاکتور پیش تغلیظ برای ۵۰۰ میلی لیتر محلول برابر ۲۵۰ ، حد تشخیص مس II) مقدار۰/۷۵g mL-1 و انحراف استاندار نسبیRSD) روش، مقدار۱/۶۵% بدست آمد (برای غلظت۵g mL-1و ۷بار اندازه گیری ). این روش به طور موفقیت آمیزی برای استخراج فاز جامد مسII)و اندازه گیری آن در نمونه های آبی سیرجان، سرچشمه و پساب مبرد ذوب خاتونآباد بکار برده شد.