سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی محمد جوادیان – آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای انتقال و توزیع قدرت ،بخش مهندسی برق دانشگ
مجید شهابی – آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای انتقال و توزیع قدرت ،بخش مهندسی برق دانشگ
محمودرضا حقی فام – آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای انتقال و توزیع قدرت ،بخش مهندسی برق دانشگ

چکیده:

شبکه های توزیع سنتی ماهایتی شعاعی دارند که به واسطه یک منبع تغذیه ازشبکه سراسری تغذیه می شوند.سیستم حفاظت این گونه شبکه ها بسیارساده است و معمولابه وسیله فیوزبازبست و رله اضافه جریان پیاده سازی می شود درسالهای اخیرتوجه زیادی به استفاده ازواحدهای تولید پراکنده درسطح شبکه های توزیع شده است حضوراین گونه منابع تولیدی باعث می شودکه شبکه های توزیع ماهیت شعاعی خودراازدست بدهند و به واسطه آن هماهنگی تجهیزات حفاظتی ازبین برود .بنابراین ارائه الگوریتمی جهت حفاظت شبکه های توزیع که قدرت تشخیص محل خطاو جداسازی آن را داشته باشد امری ضروری است دراین مقاله الگوریتمی برای حفاظت شبکه های توزیع با وجود منابع تولید پراکنده باتقسیم بندی شبکه توزیع به نواحی جداگانه ای که درصورت نیازقادربه بهره برداری به صورت جزیره ای باشندارائه شده است سپس الگوریتم ارائه شده برای یک شبکه توزیع نمونه پیاده سازی شده است برای مدلسازی شبکه نمونه ازنرم افزارDIgSILENT و برای اجرای الگوریتم پیشنهادی ازنرم افزار MATLAB استفاده شده است .