سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی محمدجوادیان – آزمایشگاه پژوهشی سیستم های انتقال و توزیع قدرت، بخش مهندسی برق دانشگ
محمودرضا حقی فام – آزمایشگاه پژوهشی سیستم های انتقال و توزیع قدرت، بخش مهندسی برق دانشگ
مجید شهابی – آزمایشگاه پژوهشی سیستم های انتقال و توزیع قدرت، بخش مهندسی برق دانشگ
مجید ابدی مرزونی – آزمایشگاه پژوهشی سیستم های انتقال و توزیع قدرت، بخش مهندسی برق دانشگ

چکیده:

شبکه های توزیع سنت ی ماهیتی شعاعی دارند که به واسط ه یک منبع تغذیه از شبک ه سراسر ی تغذیه م ی شوند . سیستم حفاظت این گونه شبکه ها بسیار ساده است و معمولاً به وسیل ه فیوز،
بازبست و رل ه اضافه جریان پیاده سازی می شود . در سال ها ی اخیر توجه زیاد ی به استفاده از واحدها ی تولید پراکنده در سطح شبکه های توزیع شده است . حضور این گونه منابع
تولیدی باعث م ی شود که شبکه های توزیع ماهیت شعاع ی خود را از دست بدهند و به واسط ه آن هماهنگ ی تجهیزات حفاظت ی از بین برود . بنابراین ارائ ه الگوریتم ی جهت حفاظت شبکه ها ی توزیع که قدرت تشخیص محل خطا و جداساز ی آن را داشته باشد امر ی ضرور ی است . در این مقاله الگوریتم ی برا ی حفاظت شبکه های توزیع با وجود منابع تولید پر اکنده، با
تقسیم بندی شبکه توزیع به نواح ی جداگانه ای که در صورت نیاز قادر به بهره برداری به صورت جزیره ای باشند ارائه شده است . سپس الگوریتم ارائه شده بر رو ی یک ی از شبک ه ها ی
توزیع کشور با اطلاعات واقع ی شبیه سازی شده است . برا ی استخراج اطلاعات شبکه مدلسازی شده از نرم افزارMATLAB و برا ی اجرا ی الگوریتم پیشنهاد ی از نرم افزار MODEC استفاده شده است