سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اثنی عشری – دانشکدة کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – دانشکدة کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود صبائی – دانشکدة کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کیفیت سرویس ۱ در شبک ه های سنسور تعاریف متفاوتی دارد که از آن جمله م یتوان به پوشش ۲ مناسب شبکه، تعداد ندهای فعال در یک زمان ، صحت اطلاعات دریافتی در ند مرکزی و مدت زمان انتقال اطلاعات به ند مرکزی اشاره کرد. در این مقاله بر مبنای تعریف تعداد ندهای فعال به عنوان کیفیت سرویس، به ارائۀ روشی مبتنی بر اتوماتای یادگیر جهت دستیابی به کیفیت مورد انتظار خواهیم پرداخت. در این روش، با خوشه بندی شبکه و قرار دادن ر ؤوس خوشه ها به عنوان مسؤول بررسی تعداد ندهای فعال در هر خوشه، پوشش مناسبی از تعداد ندهای فعال در سطح کل شبکه به دست خواهد آم د. هر ند مجهز به یک اتوماتای یادگیر م یباشد که در طول فعالیت شبکه و از طریق پاس خهائی که از رأس خوشه دریافت می دارد، لزوم فعال یا غیرفعال بودن ند را مشخص م یکند . از طریق شبیه سازی کامپ یوتری نشان داده می شود که روش ارائه شده، می تواند کیفیت سرویس مطلوبی را از دیدگاه ارائه شده تولی د کند