سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هاشم عمرانی – گروهمهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روشی جد ید برا ی رتبه بند ی دق یق شـرکت هـای توزیع برق معرف ی مـی شـود . هسـته اصـل ی روش بـر ترک یـ ب مدل های تحلیل پوششـ ی داده هـا ) ) DEA و حـداقل مربعـات معمولی تصح یح شده ) ) COLS قرار دارد . در این روش، ابتـدا درجات کارایی شرکت های توزیع برق ا یران را بـا اسـتفاده از روش هــای DEA و COLS بدســت مــی آوریــم و ســپس جــواب هــای حاصــل از دو روش DEA و COLS بعنــوان ( PCA ( شاخص های ورودی در روش تحل یل مولفه های اصلی مورد استفاده قرار می گیرند . در این مقاله، ۳۸ شـرکت توز یـ ع برق در ا یران را با استفاده از روش جد ید رتبه بند ی می کنیم و سپس جواب های حاصـل را بـا اسـت فاده از رو یکـرد م یـ انگین هندسی درجات کارا یی حاصل از مـدل هـای COLS و DEAتصــدیق و تعیــین اعتبــار مــی ک نــیم . نتــایج حاصــل از روش پیشنهادی نشان می دهد که در سال ۱۳۸۳ ، شرکت توز یع بـرق شهرستان اصفهان در رتبه اول قرار داشته است