سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق محبی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عباس اکبرزاده – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش روشی برای ساخت لوله ها، سیلندرها و مخازن جدار نازک چند لایه بر مبنای فرآیند فلوفرمینگ ارائه می گردد. در این روش که اتصال چرخشی نام گرفته است، کاهش ضخامت جداره لوله های فلزی پس از عملیات سطحی باعث اتصال آنها و تولید لوله ای کامپوزیتی و دوفلزی می شود. روش مذکور ابتدا برای اتصال Al/Al و سپس Cu/Al در مقادیر مختلف دما، میزان کاهش ضخامت، نرخ پیشروی و زاویه حمله غلتک به کار گرفته شد. اتصال ایجاد شده به وسیله آزمون لایه کنی، بررسی های متالوگرافیکی و مطالعه سطح شکست توسط میکروسکوپ الکترونی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهند که اتصال موفق پس از یک میزان کاهش ضخامت آستانه رخ داده و با افزایش میزان کاهش ضخامت، به دلیل افزایش کسر سطحی مناطق اتصال، استحکام آن افزایش می یابد. میزان کاهش ضخامت آستانه متاثر از پارامترهای نرخ پیشروی و زاویه حمله غلتک به دلیل تاثیرگذاری آنها بر تنش های واکنشی که مانعی برای شروع اتصال محسوب می شوند، می باشد. بررسی ها در دماهای مختلف نشان می دهند که با تسهیل درمعرض سطح قرار گرفتن فلزات خام زیر سطحی و افزایش مناطق اتصال، استحکام اتصال Al/Alبا افزایش دما افزایش می یابد. این در حالی است که به دلیل تشکیل فازهای بین فلزی ترد و شکننده در فصل مشترک ،Cu/Al استحکام اتصال این دو فلز با افزایش دما از دمای محیط تا ۵۰۰K کاهش می یابد.