سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر نیکخواه – تهران، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احمد دلفروزی – تهران، اتوبان قم، دانشگاه شاهد

چکیده:

این مقاله یک روش مؤثر در کشف فایلهای صوتی گفتار که توسط روش پنهاننگاریLSB در آنها پیام پنهان شده است، را ارائه میدهد.در روش پیشنهادی براساس میزان بینظمی موجود در بیتهای کمارزش ویژگیهای مورد نظر استخراج میشوند و برای دستهبندی فایل مورد نظر در دو گروه سیگنال حامل پیام مخفی و سیگنال فاقد پیام مخفی شده، از یک طبقهبندی کنندهSVM غیرخطی استفاده شده- است. در این تحقیق برای بررسی روش پیشنهادی از ۱۰۰۰ فایل سخنرانی و گفتار، در ظرفیتهای مختلف پنهاننگاری، استفاده شده است. نتایج آزمایش از دقت بالای این روش تا حد ۹۰ درصد در ظرفیت پنهاننگاری ۲۰ % حکایت دارد