سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس
ناصر بائی – دانشگاه تربیت مدرس شرکت مشانیر – گروه مطالعات سیستم ایران

چکیده:

این مقاله یک روش جدید را ارائه می دهد که اجازه می دهد شرکتهای موجود در یک بازار نقطه ای غیرمشارکتی سود خود را ماکزیمم کنند . استفاده از چنین الگوریتمی در محاسبه نقـاط تعادل بازار که نقاط تعادل نَش نامیده میشوند، نشان داده می – شود .
در این الگوریتم از یک بازار نقطه ای استفاده شـده اسـت و با استفاده از پخش بار بهینه مسـتقیم (DCOPF) کـه شـکل ساده شده پخش بار بهینه (OPF) می باشد، مسئله حـل شـده است . در این مسئله DCOPF رفتار مشتری نیز افزوده شـده است . برای حل این مسئله و برای احتراز از رسیدن بـه نقـاط ماکزیمم محلی از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است