سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی خداپرست – فارغ التحصیل دوره دکتری مکانیک خاک و پی دانشگاه تهران
علی فاخری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

شناسایی لایه های زیر سطحی و تعیین نیمرخ لایه ها در روشهای معمول مطالعات ژئوتکنیک بر اساس مقطع حاصل از گمانه های حفر شده با درونیابی و قضاوت فردی انجام می شود. در بعضی موارد چنانچه فاصله بین گمانه ها زیاد باشد با استفاده از انجام آزمایشهای محلی در بین گمانه ها سعی می شود تعیین لایه بندی با دقت بیشتری انجام پذیرد. در این مقاله با فرض در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به حفر چند گمانه و انجام آزمایشهای محلی در بین گمانه ها، روش جدیدی مبتنی بر استفاده از تکنیک زمین آمار ارائه می گردد. در روش مذکور با ارائه تعریفی جدید برای برخی از مفاهیم زمین آمار، سطحی نسبت به یک نقطه مبنا تعیین می گردد که در آن سطح، وضعیت لایه ها و تغییر مقاومت ثابت است. در این مقاله به عنوان نمونه کاربرد روش پیشنهادی برای ترکیب اطلاعات مربوط به حفر چند گمانه و انجام آزمایشهای نفوذسنجی دینامیکی در بین گمانه ها آورده می شود.